תקנון משרד כרטיסים

אתר Meety (להלן: "האתר") נוצר כדי לספק למפיקי אירועים ו/או גופים ו/או ארגונים שונים המעוניינים בכך ( להלן "מפיקי האירועים") שירות קל ונוח למכירה והפצה של כרטיסים לאירועים שלהם, וכן לספק לרוכשי הכרטיסים חווית רכישת כרטיסים ידידותית ואת האפשרות להרוויח משיתוף אירועים.

 

תנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש שלך ("המשתמש") באתר ובשירותים השונים המוצעים בו ("השירותים") ומהווים הסכם בין המשתמש ובין הנהלת האתר לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים ("תנאי השימוש"). תנאי השימוש כוללים גם את "מדיניות הפרטיות" ואת "הסכם שירותי מכירה."

 

השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו על ידי המשתמש כפוף לתנאי שימוש אלה. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בשימת לב ובטרם תעשה כל שימוש באתר ובשירותים.

 

על ידי השימוש באתר ובשירותים הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ובשירותים.

 

הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המשך השימוש באתר לאחר שינויו של הסכם שירותי המכירה ייראה כהסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר.

 

כללי השימוש באתר:

 

1.       רשאי לעשות שימוש באתר כל משתמש בוגר (מעל לגיל 18) שברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית .

 

2.       השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. הנהלת האתר ממליצה להורים, אפוטרופוסים או מבוגרים אחראים המאפשרים לילדים להשתמש באינטרנט להדריך את ילדיהם לגבי גלישה בטוחה. יחד עם זאת, להנהלת האתר אין היכולת לאמת את גילאי המשתמשים ועל כן אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים.

 

יובהר כי בכפוף למגבלות המפורטות בתנאי השימוש, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים והנהלת האתר אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותים באתר.

 

3.       משתמש לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי באתר או בשירותים המוצעים בו. בכלל זה, המשתמש לא יחבר לאתר ו/או יעשה שימוש באתר או בשירותים או בשימושים שלהם לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שהוא פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה ו/או מכיל אלימות; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס, תוכנה זדונית, סוס טרויאני, או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של הנהלת האתר ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל, להאט או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או לפגוע בחוויית השימוש של האתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; )ה( מידע הפוגע בשם הטוב ו/או כמוניטין של הנהלת האתר; ו/או (ו) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא כלי הרשאה מראש ובכתב של הנהלת האתר.

 

4.       הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה , תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בשל פעולה כאמור. יובהר כי הנהלת האתר לא תישא באחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל. אין בהוראות סעיף זה בכדי לחסום את הנהלת האתר מפני כל סעד משפטי אחר נגד משתמש, והנהלת האתר שומרת לעצמה את מלוא הזכויות לנקוט הליכים משפטיים בהתאם.

 

5.       הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר את השירותים, כולם או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת. כמו כן, הנהלת האתר תוכל להגביל גישת משתמשים לאתר או לחלקים ממנו, מעת לעת.

 

6.       יובהר, כי הנהלת האתר תהא רשאית לבטל את רישומו של משתמש ו/או לחסום את אפשרותו לעשות שימוש

בשירותים, לרבות ביטול הזמנתו לכרטיס או הסרת אירוע אשר נוצר על ידו מהאתר ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

 

א.      המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום לאתר;

ב.      המשתמש מסר את אמצעי הזיהוי לצד שלישי;

ג.        המשתמש הפר את תנאי השימוש;

 

המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בשירותים כדי לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל ("מעשה בלתי חוקי"), ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי;

 

המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או במשתמשי האתר.

 

מפיקי אירועים

 

7.       האתר מאפשר למפיקי אירועים לנהל מכירת והפצת כרטיסים בצורה מקוונת, והכל בהתאם למפורט להלן ולהסכם שירותי המכירה (הזמינים לצפייה כאן) המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מפיק האירוע מגדיר את המכירה באמצעות האתר, לרבות הוספת אירועים ו/או כרטיסים למכירה, קביעת מחירים, הנחות, מועדי התחלה/סיום וכיוצ"ב .

 

8.       מפיקי אירועים אשר מעוניינים לעשות שימוש בשירותים נדרשים לפתוח חשבון באתר . בעת הרישום לאתר, מפיק האירועים יידרש לספק את שמו המלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע אחר אשר יתבקש ממנו תוך כדי הרישום לאתר.

 

9.       על מפיק האירועים למסור פרטים נכונים ומדויקים. בהיעדר פרטים נכונים, ייתכן כי לא יהיה ניתן לעשות שימוש בחלק מהשירותים. בנוסף, מפיק האירועים מתחייב בזאת לעדכן כל שינוי בפרטיו האישיים ככל שיחול בהם שינוי או יגלה שאינם נכונים.

 

יצוין, כי אין חובה על פי החוק למסירת הפרטים המבוקשים. עם זאת, מפיק אירועים אשר לא ימסור את הפרטים המבוקשים, כולם או חלקם, לא יוכל לעשות שימוש בשירותים שבאתר. כמו כן, יובהר כי מסירת פרטים שגויים בעת הרישום ביודעין הינה עבירה פלילית. הנהלת האתר תהיה רשאית לנקוט צעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמשים אשר יגישו פרטים שגויים בעת הרישום.

 

10.   בעת הכניסה לחשבון של מפיק האירועים באתר הוא יתבקש להזין כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא שיזהו אותו ("אמצעי זיהוי") כמו כן, תוכל הנהלת האתר להוסיף לאמצעי הזיהוי דרכי זיהוי אחרות אשר מפיק האירועים יספק לצורך השימוש באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. על מפיק האירועים לשמור על אמצעי הזיהוי בסודיות ולא לגלות אותו לכל צד שלישי. מפיק האירועים יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר יעשה תוך שימוש באמצעי הזיהוי השייכים לו. בנוסף, על מפיק האירועים להודיע מיידית להנהלת האתר על כל חשש לשימוש בלתי מורשה בפרטי הזיהוי או בחשבון שלו. על מנת למנוע ככל שניתן שימוש בלתי מורשה בחשבון, יש לצאת מהחשבון בסיום השימוש באתר.

 

רכישת כרטיסים באתר

 

11.   האתר מאפשר למשתמשים לרכוש כרטיסים לאירועים אשר להם מנוהלת מכירת כרטיסים באתר (להלן: "רוכש"). רכישת הכרטיסים באתר מותנית בקיומם של כרטיסים לאירוע .

 

12.   כל עסקה לרכישת כרטיסים לאירועים דרך האתר הנה עסקה ישירה בין הרוכש למפיק האירוע הרלוונטי, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי מפיקי האירועים משום המלצה ו/או חוות דעת של הנהלת האתר בקשר לכרטיס ו/או אירוע /או הכדאיות ברכישת כרטיס כלשהו .

 

13.   רכישת הכרטיסים תתבצע על ידי הרוכש באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה של כרטיסים .

 

14.   לאחר מתן אישור לרכישת הכרטיסים יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי הרוכש בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "אישור הזמנה"). מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר סליקה מוצלחת של כרטיס האשראי שמסר הרוכש במעמד ביצוע הרכישה. כמו כן, ייתכן ותישלח אל הרוכש גם הודעת סמס עם ברקוד עבור הכרטיסים שרכש למספר הטלפון הנייד שהזין בעת הזמנת הכרטיסים.

 

 

 

15.   יובהר, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, בכל מקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, אם לא נותרו מקומות פנויים לאירוע או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי השימוש, דוגמת פרטי הרישום או כללי השימוש באתר. כמו כן, במקרים מסוימים הזמנת הכרטיסים כפופה גם לאישורו של מפיק האירוע. הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי משתמש או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן אישור הזמנת כרטיסים על ידי מפיק האירוע, מכל סיבה שהיא.

 

16.   ככל שהרוכשים יביעו את הסכמתם לכך, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשלוח לרוכשים באתר דואר אלקטרוני המכיל מידע אודות אירועים שונים וקישורים לרכישת כרטיסים. אם אינך מעוניין לקבל דואר אלקטרוני כאמור לעיל, באפשרותך לבקש שלא לקבלו באמצעות לחיצה על קישור בהודעות שיישלחו אליך או באמצעות פניה בדוא"ל.

 

כניסה לאירועים

 

17.   כניסה לאירוע אליו נרכשו כרטיסים באמצעות האתר תתאפשר באמצעות הצגת כרטיס אלקטרוני על גבי הטלפון הנייד ו/או הצגת עותק מודפס של הכרטיס האלקטרוני. אישור ההזמנה יהווה אסמכתא לרכישת הכרטיס/ים על ידי הרוכש אך לא מהווה כרטיס כניסה. מפיק האירוע עשוי להטיל דרישות נוספות לצורך כניסה לאירועים לפי שיקול דעתו הבלעדי, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בכל שדרישות כאמור ימנעו את כניסת הרוכש לאירוע .

 

למעט אם הוחלט אחרת בין מפיקי האירועים והנהלת האתר, בקרת הכניסה לאירועים תיעשה ישירות על ידי מפיקי האירועים או מי מטעמם, בהתאם לפרטים שצוינו מראש על ידי מפיקי האירועים.

 

מחירים

 

18.   מחירי הכרטיסים לאירוע נקבעים על ידי מפיק האירוע אשר מנהל את המכירה לאותו האירוע. למעט אם מצוין אחרת בעמוד המכירה של הכרטיס הרלוונטי, מחירי הכרטיסים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו בדין במועד רכישת הכרטיסים וכן כוללים את עמלת הרכישה הנגבית על ידי האתר. מחיר הכרטיס בעת הזמנת כרטיס לאירוע יהיה המחיר בשקלים חדשים המוצג באתר בעת אישור רכישת הכרטיסים על ידי הרוכש, למעט במקרה של טעות סופר.

 

תשלומים

 

19.   בעת ביצוע הזמנת כרטיסים, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעלי אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעלי אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: "פרטי התשלום").

 

20.   התשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד, אמריקן אקספרס ודיינרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת. התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור רכישה כמתואר בפרק הזמנת הכרטיסים לעיל. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל רוכש בכפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי.

 

21.   יובהר כי רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.

 

22.   הזמנת כרטיסים באתר מעידה על הסכמת המשתמש כי הנהלת האתר תחייב או תזכה את אמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש בהתאם לפרטי ההזמנה, וכן תבצע בדיקות של פרטי התשלום, או תעביר מידע או תשיג מידע אודות המשתמש או על צדדים שלישיים כפי שיידרש מעת לעת ולצורך הזמנת הכרטיסים או מילוי תנאי השימוש, לרבות מספר כרטיס אשראי, זיהוי בעלי אמצעי התשלום ותוקף אמצעי התשלום.

 

23.   על מנת להבטיח כי מכירת ורכישת כרטיסים באתר תהיה בטוחה ומאובטחת, הנהלת האתר עושה שימוש בטכנולוגיית  SSLהמאפשרת העברה בטוחה של מידע ברשת האינטרנט . בנוסף, הנהלת האתר תנקוט אמצעים סבירים, בכל אשר כיבולתה לעשות כן, על מנת לשמור את פרטי התשלום בבטחה, אך הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל נזק או אובדן אשר ייגרמו למשתמש בשל גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק משתמש באתר בהיעדר רשלנות מצד הנהלת האתר. הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי התשלום אשר סופקו לה למטרות לשמן הן סופקו לה בלבד. למידע נוסף אנא ראה את מדיניות הפרטיות לגבי שימוש במידע באמור .

 

מדיניות ביטולים והחזרים

 

24.   לצורך ביטול עסקה על הרוכש לפנות להנהלת האתר ו/או למפיק האירוע. ביטול כרטיסים שנרכשו לאירוע וקבלת החזר בספי בעבור כרטיס מבוטל תתאפשר אך בהתאם למדיניות הביטולים בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, לפיהן ניתן לבטל הזמנה על 14 ימים ממועד ביצועה, אך לא ניתן לבטל הזמנה 14 ימים לפני מועד האירוע .

 

25.   כל הודעת ביטול תכלול את שמו ואת מספר הזהות של הרוכש המבקש לבטל את העסקה ("המבטל") בצירוף אישור ההזמנה שביטולה מבוקש. הודעת הביטול תימסר על ידי המבטל באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

 

(1) באמצעות טלפון שמספרו 073-7577669.

(2) בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת: meetinggroup1@gmail.com

להלן ("הודעת הביטול").

 

26.   על אף האמור לעיל, מבטל שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת הכרטיס או מיום קבלת אישור הרכישה בכתב, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי הנהלת האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש מבטל שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקה, רשאי נציגי הנהלת האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

 

לעניין הפסקה שלעיל:

 

"אדם עם מוגבלות" - בהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-;1998

"אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים;

"עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות בעולה ממשרד העלייה והקליטה.

 

27.   בכל מקרה של ביטול ייגבו דמי ביטול בסך 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. על אף האמור לעיל, במקרה בו מאושר ביטול על ידי מפיק האירוע, גובה הזיכוי ייקבע על ידי מפיק האירוע והוא רשאי לקבוע דמי ביטול כחוק.

 

28.   יובהר כי בכל ואושר ביטול עסקה לרוכש, יבוצע ההחזר בפועל בתוך עד 30 יום ממועד מתן האישור לביטול הרכישה על ידי מפיק האירוע ו/או הנהלת האתר. בכל מקרה בו יחולו עלויות בגין ביצוע הביטול ו/או הזיכוי, יחולו הן על הרוכש ויקוזזו מהסכום המוחזר.

 

29.   בעת ביצוע ביטול והחזר, במידה ונדרש טיפול הנהלת האתר בביטול אשר לא ניתן לבצע בצורה מקוונת, למשל במקרה של כרטיס חיוב מיידי, כרטיס שפג תוקפו וכיוצ"ב ייגבה מהרוכש סכום חד פעמי בסך 25 ש"ח בגין ביצוע הזיכוי. הסכום הנ"ל יקוזז מגובה ההחזר.

 

30.   בכל מקרה בו בוטל אירוע על ידי מפיק האירוע, יבוטלו הכרטיסים לאותו האירוע ומפיק האירוע רשאי, בככל ובחשבונו יתרה מספקת לביצוע ההחזר, לבצע החזר לרוכשי הכרטיסים לאירוע המבוטל באמצעות שימוש כיתרתו באתר. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין ביטול האירוע באמור.

 

31.   עם זאת, הנהלת האתר תפעל בכל מקרה של ביטול או דחיית אירוע, לביצוע החזר כספי לרוכשים בסך סכום העסקה בניכוי עמלת ההזמנה.

 

32.   מפיקי האירועים מחוייבים לעמוד בכללי ביטולי עסקה הקבועים לעיל ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות על פיו, אם כי הם יהיו רשאים להטיב עם הרוכשים מעבר לכללים הללו .

 

 

 

אחריות ושיפוי

 

33.   יובהר כי הנהלת האתר אינה מעורבת בהפקת האירועים עצמם ואינה אחראית לטיב האירועים, איכותם, חוקיותם והתאמתם לתיאור באתר או לצרכי המשתמש אשר רוכש אליו כרטיסים וכן לכל שינוי אשר נעשה בפרטי האירועים באתר, לרבות שינוי מחירים או פרטים אחרים הנוגעים לאירוע. הנהלת האתר אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על ידי מפיקי האירועים באתר, רמת השירות שלהם, האמינות שלהם ושל הנתונים המפורסמים על ידם באתר וכיוצ"ב.

 

34.   כל מידע או מצג המפורסם באתר לגבי האירועים, לרבות פרטי האירוע, טיבו, מהותו וחוקיותו ולגבי כרטיס הכניסה לאירוע נמסר או הועלה לאתר על ידי מפיקי האירוע ונמצא באחריותם הבלעדית והמלאה .

 

35.   התמונות המוצגות באתר ביחס לאירועים הינן באחריות מפיקי האירועים והן להמחשה בלבד. נפלה טעות סופר בפרטי איזה מהאירועים המפורסמים באתר, לא תחייב אותה טעות סופר את מפיק האירוע או את הנהלת האתר.

 

36.   הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר ייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רכישת כרטיסים המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום לנזק וכדומה. יובהר כי אחריותה של הנהלת האתר בכל מקרה תוגבל למחיר הכרטיס בקשר לדרישה או תביעה של משתמש רוכש או לסכום עמלות הרכישה אשר נגבו בפועל לגבי אירוע כלשהו, לגבי תביעה או דרישה של מפיק אותו אירוע. יובהר כי התוכן או המידע המועלים לאתר או פרסומות המצויות באתר, אינן בהכרח משקפות את דעתה או עמדתה של הנהלת האתר. כמו כן, אין להנהלת האתר כל אחריות על התוכן או המידע המועלה לאתר, אמינותו או מידת דיוקו לרבות קשר עם פרסומות המועלות לאתר.

 

37.   הורדת מידע או תוכן המופיע באתר אל מחשב המשתמש נעשית על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין נזק אשר ארע עקב הורדת מידע או תוכן באמור מהאתר, לרבות בקשר עם נזק למחשב המשתמש.

 

38.   בטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (בגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו"ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר ולגרום למשתמשים נזקים שלהנהלת האתר אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של הנהלת האתר) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו בתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר באמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו"ב.

 

39.   אף כי הנהלת האתר עושה מאמצים לשפר ולייעל את האתר והשירותים הניתנים בו, האתר והשירותים ניתנים לשימוש כפי שהם - AS IS - ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין השירותים, מאפייניהם או מידת התאמתם לצרכי אותו משתמש. ייתכן כי לעיתים הגישה לאתר או לשירותי המכירה תהיה מוגבלת מסיבות שונות, לרבות עקב הפרעות תקשורת, תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת או תיקונים באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר או השירותים לא יהיו זמינים בעת מסוימת או לתקופה כלשהי, לרבות בגין נפילת האתר. כמו כן, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בכל מקרה בו לא מתאפשרים למשתמש גישה או שימוש בשירותים באתר, כולם או חלקם.

 

40.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שבאלו.

 

41.   הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל מעשה בלתי חוקי אשר יעשה על ידי מי מהמשתמשים דרך האתר, בתוכן המועלה לאתר או באמצעות השירותים שבאתר.

 

42.   המשתמש ישפה את הנהלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, עלויות, הוצאות או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) אשר נגרמו להנהלת האתר בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש.

 

פרטיות

 

43.   מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כמו תנאי השימוש, גם מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בהתאם להחלטת האתר. על כן, הנהלת האתר ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות מפעם לפעם. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המשתמש מכיע את הסבמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.

 

קניין רוחני

 

44.   האתר פותח באופן בלעדי עבור הנהלת האתר, והוא והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של הנהלת האתר. הנהלת האתר הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצוכים, וכן בכל זכויות קניין הרוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר, בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר (להלן "התוכן"). זכויות קניין רוחני באמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין בשימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן בדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני באמור, באתר, בשירותים ובתוכן, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

 

45.   המשתמש נותן להנהלת האתר רישיון שימוש בינלאומי ובלתי חוזר להשתמש בכל זכויות הקניין הרוחני שלו בתוכן אותו הוא מעלה לאתר, ובכלל זה את הזכות לפרסם, להפיץ, לתרגם, לשכפל את התוכן אשר אותו העלה לאתר בכל אמצעי ולהקנות לאחרים רישיון משנה לאותן הזכויות. יובהר, כי על ידי העלאת תכנים לאתר מאשר המשתמש כי הוא בעל הזכויות באותם תכנים או בעל רישיון שימוש מבעלי הזכויות באותם תכנים, המתיר לו להעלות ולפרסם את התכנים באתר וכן לתת להנהלת האתר זכויות שימוש בהם באמור.

 

46.   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המופיע באתר, אלא אם מדובר בתוכן אשר הועלה על ידי המשתמש עצמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש יבול להוריד קטעים מדפי האינטרנט שבאתר כאשר ניתן לו אישור לכך באתר או כאשר הוא נדרש לכך לצורך השימוש באתר וכן לעשות עותק אחד מהתוכן לצורך שימושו האישי.

 

47.   המשתמש אינו יכול לשנות עותק קשיח או דיגיטאלי של התוכן באתר אשר הוא הדפיס או הוריד. כמו כן, המשתמש אינו יכול להשתמש בציורים, תמונות, סימונים גרפיים, קטעי וידאו או אודיו אשר הוריד המשתמש מהאתר בנפרד מהטקסט הנלווה אליהם באתר.

 

מידע ותוכן באתר

 

48.   משתמשים באתר (לרבות "מפיקי האירועים") רשאים להעלות תוכן לאתר, ולשתף אחרים בתוכן האמור. כל משתמש מתחייב שלא להעלות תוכן פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, לא חוקי, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה, מכיל אלימות, פוגע בפרטיות, מפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ו/או הפוגע בשם הטוב ו/או כמוניטין של הנהלת האתר (לרבות, אך מבלי למעט, בעלי המניות של הנהלת האתר, דירקטורים, מנהלים, נציגים, נושאי משרה, עובדים, יועצים ותאגידים קשורים של הנהלת האתר). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא להעלות כל תוכן המכיל וירוסי מחשב, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים, ספאם, קוד או קובץ מזיק ו/או שיש בו בכל אופן שהוא בכדי לפגוע ו/או להאט את השימוש באתר ו/או בחוויית השימוש של האתר.

 

49.   הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המועלה לאתר ואינה נותנת כל מצג או התחייבות כיחס למידע אשר מופיע באתר או נעשה נגיש באתר על ידי מי מהמשתמשים, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי. כמו כן, הנהלת האתר אינה אחראית למידת דיוקו, שלמותו או התאמתו של כל תוכן אחר המפורסם באתר. הנהלת האתר לא תישא בכל נזק או חבות בתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן האתר או המידע המופיע בו .

 

50.   האתר מספק את הבסיס לארגון אירועים ולמכירת ורכישת כרטיסים על ידי המשתמשים. הנהלת האתר לא תהיה צד להתקשרות של משתמש אחד עם משתמש אחר דרך האתר ולא תהיה אחראית למילוי התחייבויות המשתמשים במסגרת ההתקשרות כיניהם דרך האתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב כלפי מי מהמשתמשים בגין הפרה של התחייבות המשתמש כלפי משתמש אחר. הנהלת האתר לא תפשר, תגשר או תיטול כל אחריות לפתרון מחלוקת או קונפליקט בין המשתמשים באתר ובשירותים.

 

יחסי הצדדים

 

51.   יובהר כי אין ולא מתקיימים בין הנהלת האתר לבין המשתמש, בין אם הוא מוכר כרטיסים באמצעות האתר ובין אם הוא רוכש כרטיסים דרך האתר, יחסי עובד-מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות במשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המשתמש לא יציג את עצמו בנציג, סוכן או עובד של הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה על ידי המשתמש בניגוד לאמור לעיל.

 

52.   כמו כן, להנהלת האתר אין קשר למשתמשים אשר יוצרים אירועים ומוכרים כרטיסים דרך האתר ואין הנהלת האתר קשורה או ערבה להתחייבויותיהם הנוגעות לשימוש באתר ובשירותים.

 

פרסומות

 

53.   האתר עשוי לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים. יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנם של האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או כיחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות. הנהלת האתר לא תישא בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים ו/או באפליקציות הללו, בשל הסתמבות על האתרים, האפליקציות, הפרסומות, תוכנם ו/או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים.

 

54.   על המשתמש לבחון את מידת התאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים על-ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים לעיל וכן את מדיניות הפרטיות שלהם. יובהר כי כל עסקה שתיעשה בהסתמך על פרסומות, אפליקציות ו/או אתרים באמור תיעשה עם המפרסם, וכי הנהלת האתר אינה צד לעסקה באמור ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא למוצרים ושירותים שנרבשו באמור.

 

55.   הנהלת האתר לא תישא באחריות לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דיוקם ו/או חוקיותם של אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות באמור, למדיניות הפרטיות שלהם, ולמידע הכלול בהם ו/או לפעולה ו/או מחדל שננקטו בהסתמך על תוכן ומידע באמור.

 

קישורים אלקטרוניים

 

56.   ייתכן והמשתמש יימצא באתר קישורים ("הקישורים") לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי הנהלת האתר ("האתרים השונים"). קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולהנהלת האתר אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם. הנהלת האתר אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מבוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. הנהלת האתר תוכל שלא לפרסם קישורים, להסיר מהאתר קישורים שפורסמו בו או שלא להוסיף קישורים חדשים לאתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

57.   אין בהכללת קישורים לאתרים השונים בכדי להעיד על תמיכה של הנהלת האתר או על כל קשר אחר בין הנהלת האתר לבין האתרים השונים או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (בגון תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב. )אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים באמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (5! 85) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לשם הדוגמה בלבד: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים. (הנהלת האתר אינה מתחייבת כי קישורים באתר יובילו לאתר אינטרנט פעיל והיא אינה אחראית לתוכן האתרים השונים או למהימנותם, אמינותם, מידת דייקנותם או חוקיות אותם אתרים. כמו כן, הנהלת האתר איננה מאשרת ואיננה אחראית, באופן ישיר או עקיף, למדיניות הפרטיות של האתרים השונים, או לתוכנם, לרבות לגבי פרסומים, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים אשר נגישים או מוצעים למשתמשים באתרים השונים.

 

58.   הנהלת האתר לא תישא בכל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים השונים, בשל הסתמכות על האתרים השונים או על תוכנם או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי  האתרים השונים או על ידי גורמים הקשורים אליהם.

 

 

הסכמה כוללת

 

59.   תנאי השימוש ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין הנהלת האתר ביחס לשימוש באתר ובשירותים, והם גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין הנהלת האתר. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין הנהלת האתר כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש הללו.

 

שמירת תוקף

 

60.   במידה וסעיף מתנאי השימוש ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מאיזו סיבה שלא תהיה, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב כיותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

 

ויתור

 

61.   במידה והנהלת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי שימוש אלו, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של הנהלת האתר אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי שימוש אלו על ידי הנהלת האתר במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.


סמכות שיפוט

 

62.     מוסכם, כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור להסכם זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד. הדין החל על כל הקשור באתר ובשירותים הוא הדין הישראלי בלבד.